బుద్ధవచనం

ప్రాచీన బౌద్ధగ్రంథాల్లో బుద్ధుడు స్వయంగా బోధించాడని చెప్పబడిన ఉపదేశాలను బుద్ధవచనం అని పిలవటం పరిపాటి. ఈ గ్రంథాల్లో బుద్ధుని సమకాలిక శిష్యులు బోధించినవని చెప్పబడే ఉపదేశాలు, వ్యాఖ్యానాలు కూడ ఉన్నాయి. వీటిని కూడ బౌద్ధ సంప్రదాయం బుద్ధవచనంగానే పరిగణించింది. కనుక, బుద్ధవచనం అనే మాట బుద్ధుని మరియు ఆయన సమకాలిక శిష్యుల ఉపదేశాలను సూచిస్తుంది.

⇐పదకోశం